reddo*** 6,600.00
valo*** 10,780.00
aero*** 6,960.00
opael**** 11,140.00
avisr**** 7,320.00
aboy8*** 11,500.00